Рідкісні та цінні видання (проект "Залізнична україніка")
українськоюenglish Металургійна українікаНБ УДУНТ

      Проєкт «Залізнична україніка» розпочато у 2009 р. Головна мета проєкту – збирання, зберігання та підвищення доступності рідкісних і цінних видань (1870-1945 рр.), присвячених становленню та розвитку залізничного транспорту. Представлені е-копії видань з фондів бібліотеки ДНУЗТ (тепер УДУНТ) і бібліотек України, що відскановані працівниками бібліотеки та студентами ДНУЗТ, а також електронні ресурси, які запозичені з відкритих українських джерел.

 1. X лет / [под ред. С. К. Латышева, М. А. Нестеровского, А. А. Львова]; Днепропетр. ин-т инж. трансп. им. Л. М. Кагановича. — Днепропетровск :  Зоря, 1940.  — 11,2 МБ. : ил. (Сканувала Щетініна Т. В.)  Повний текст

 2. XV совѣщательный съѣздъ инженеровъ службы пути русскихъ желѣзныхъ дорогъ 1897 г. : Протоколы засѣданій и труды. — К. : Тов. Печатня С. П. Яковлева, 1898. — 28,8 МБ. (Сканував Койнаш К. Е.) Повний текст

 3. HŰTTE : Справочная книга для инженеровъ, архитекторовъ, механиковъ и студентовъ, съ дополненiями для русскихъ техниковъ. Ч. I. [Електронний ресурс] / подъ ред. Г. П. Зандберга.  – 5-е изд., перераб., испр. и значит. доп. – Москва : Тов. скоропечатни А. А. Левенсонъ, 1902. – 220 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 4. HŰTTE : Справочная книга для инженеровъ, архитекторовъ, механиковъ и студентовъ, съ дополненiями для русскихъ техниковъ. Ч. II. [Електронний ресурс] / подъ ред. Г. П. Зандберга.  – 7-е изд., перераб., испр. и значит. доп. – Москва : Тов. скоропечатни А. А. Левенсонъ, 1909. – 49,3 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 5. HŰTTE : Справочная книга для инженеровъ, архитекторовъ, механиковъ и студентовъ. Ч. II. [Електронний ресурс] / подъ ред. Г. П. Зандберга.  – 9-е изд., перераб., испр. и значит. доп. – Москва : Тов. скоропечатни А. А. Левенсонъ, 1916. – 505 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 6. HŰTTE : Справочник для инженеров, техников и студентов. Том 4. [Електронний ресурс] / Отв. ред. В. К. Запорожец – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1939. – 52,7 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 7. HŰTTE : Справочник для инженеров, техников и студентов. Том 5 дополнительный. [Електронний ресурс] / Под ред. проф. М.  А.  Саверина – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1939. – 21,6 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 8. Анісімов, С. Повстання на Катерининській залізниці [Електронний ресурс] / С. Анісімов ; Всеукраїнська рада Всесоюзного товариства політкаторжан і засланців. – Харків : Шляхи революції, 1930. – 6,63 МБ. – (З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 9. Анохин, А. И., Шкадов, И. К., Бугаев, И. Е., Пашков, Л. В., & Сидоренко, П. Г. Дорожное дело. [Електронний ресурс] : учеб. рук. для автодор. втузов. / под общ. ред. А. И. Анохина. Москва ; Ленинград : Гострансиздат, 1933. 138 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 10. Арцишъ, В. З. Вагоны русскихъ желѣзныхъ дорогъ [Електронний ресурс] / В. Арцишъ. – 2-е изд., испр. и доп. — Пенза: Тип.—литогр. В. Н. Умнова, 1897. — 19,7 МБ. (Сканував Ледовських) Повний текст

 11. Арцишъ, В. Паровая механика и паровозы / сост. В. Арцишъ. — 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: Тип. А. Смолинскій, 1914. — 378 с.: ил. – 25,6 МБ. — (Сканувала Первій А. А.) Повний текст

 12. Арцишъ, В. Порча и ремонтъ паровоза. Вып. 1. Порча и ремонтъ паровознаго котла / В. Арцишъ. — 2-е изд., испр. и доп. — Пенза: Тип.—литогр. Н. Н. Молочникова, 1893. — 17,0 МБ. (Сканував Качуринець) Повний текст

 13. Бабенко, Д. Н. Путь, паровоз и их взаимодействие [Електронний ресурс] / Д. Н. Бабенко, Б. И. Мушкатин. — Москва ; Ленинград : Гострансиздат, 1932. — 101 МБ. (Сканував Тищенко В. А.)   Повний текст

 14. Байковъ, А. А Изслѣдованіе сплавовъ мѣди и сурьмы и явленій закалки, въ нихъ наблюдаемыхъ / А. А. Байковъ. — СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1902. – 9,35 Мб. (Сканували Черевко, Чоловський) Повний текст

 15. Баскин, Я. М. Организация постройки железных дорог : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1934. Ч. 2. 23,9 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 16. Баскин, Я. М. Организация постройки железных дорог : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1936. Ч. 3. 87,0 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 17. Бастамов, С. Л., Изюмов, Н. Н., Клемин, И. А., Морошкин, В. И., & Сумгин, М. И. Дорожная климатология : учебник для автомоб.-дорож. ин-тов / под ред. С. Л. Бастамова и М. И. Сумгина. Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1935. 115 МБ. (Сканували Петренко О. А. та Покровська Т. В.) Повний текст

 18. Бехтерев, В. Д. Вагоноремонтные заводы : учебник для втузов / В. Д. Бехтерев. — Москва : Трансжелдориздат, 1934. — 41,6 МБ. (Сканувала Сидорчик Е. В.) Повний текст

 19. Блюмъ. Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ  / Блюмъ, Боррисъ, Баркгаузенъ. — Томъ I; пер. А. Ф. Штюрмеръ. — С.—Петербургъ: Изд. К. Л. Риккера, 1898. — 9,48 МБ. (Сканував Коноваленко) Повний текст

 20. Блюмъ. Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ / Блюмъ, Боррисъ, Баркгаузенъ. – Томъ II; пер. Н. Б. Богуславскій. — 1898. — С.—Петербургъ: Изд. К. Л. Риккера. — 37,1 МБ. (Сканував Животовський) Повний текст

 21. Богдановичъ, С. В. Таблица разстоянiй и тарифной платы за перевозку минеральнаго топлива, между станцiями Марiупольскаго участка и станцiями другихъ участковъ Донецкой каменноугольной желѣзной дороги [Електронний ресурс] / С. В.  Богдановичъ // Южно-русскiй горный листокъ. – Харьковъ, 1882. – Томъ V. – 15-го октября (№ 56). – С. 383–385. – 5,22 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2743   Повний текст

 22. Бондаревский, Д. И. Подвижной состав городских железных дорог : учебное пособие для втузов. Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1935. 29,0 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 23. Бородинъ, А. П. Періодическая печать по поводу катастрофы на Московско—Курской желѣзной дорогѣ : извлечено изъ № 7 журнала "Инженеръ" / А. П. Бородинъ. — К.: Тип. С. В. Кульженко, 1882. — 962 КБ. (Сканував Черевко) Повний текст

 24. Ботук, Б. О. Очистка бытовых стоков. [Електронний ресурс] : пособие для студентов, инженеров и сан. врачей.. Одесса : Госиздат Молдавии, 1936. Ч. 1. Mexaничecкие способы oчиcтки. 21,0 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 25. Бреннеке Л. Основания и фундаменты : учеб. пособие для втузов / Л. Бреннеке, Э. Ломейер. — Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1933 —    . — Т. 1 : Строительные грунты, строительные материалы, сваи, шпунтовые стенки, котлованы. — 1933. — 25,5  МБ. (Сканувала Тараненко   Т.   В.)   Повний текст

 26. Брилинг, Н. Р. Двигатели внутреннего сгорания : руководство для втузов. 2-е изд., доп. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1937. 36,3 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 27. Брилинг, Н. Р. Двигатели внутреннего сгорания : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва ; Ленинград : ОНТИ: Гл. ред. энергет. лит., 1935. 195 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 28. Брилинг, С. Р. Пособие для проектирования и расчета водопроводных линий и городских сетей : пособие для строит. техникумов и втузов. 2-е изд., доп. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. 88,6 МБ. (Сканували Петренко О. А. та Покровська Т. В.) Повний текст

 29. Бродовский, А. Л. Вагонное хозяйство [Електронний ресурс] : учебник для техникумов ж.—д. трансп. / А. Л. Бродовский. — Москва : Трансжелдориздат, 1934. — 132 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 30. Бродовский, А. Л. Организация вагонного хозяйства и содержание вагонов [Електронний ресурс] : учеб. для втузов ж.-д. трансп. / А. Л. Бродовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Трансжелдориздат, 1940. – 25,7 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 31. Брохович, Н. Н. Стационарные поршневые паровые машины. Конструкция,монтаж и уход : Руководство для механиков,машинистов и инструкторов / Н. Н. Брохович ; под ред. А. П. Красовского. — Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергет. лит., 1935. — 18,4 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 32. Брэунинг, К. Основания устройства железнодорожного пути / Карл Брэунинг ; пер. с нем. В. Н. Казакова ; под ред. А. Ю. Бунделя. — Москва : Транспечать НКПС, 1924.— 32,8 МБ.  (Сканував Щербан) Повний текст

 33. Булаков, В. И. Технический минимум для дежурного по депо и паровозного диспетчера [Електронний ресурс] : пособие по техминимуму / В. И. Булаков. – Москва : Трансжелдориздат, 1939. – 21,8 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 34. Буткевич, Ю. В. Аппаратура распределительных устройств высокого напряжения : учеб. пособие для втузов / Ю. В. Буткевич, А. М. Мелькумов. — Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергет. лит., 1936. — 30,9 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 35. Ваганов, Н. П. Заводская аппаратура промышленности строительных материалов : учеб. пособие для втузов. Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1937. Ч. 1. 51,8 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 36. Вагоны : учебник для вузов / Под ред. М. В. Винокурова. —Москва : Трансжелдориздат, 1949. — 45,8 МБ. (Сканувала Петренко О. А.)  Повний текст

 37. Валлийский, А. В., & Лидерс, Г. В. Железнодорожный путь. Устройство, содержание и ремонт : учебник для техникумов ж.–д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1940. 86,6 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 38. Валуевъ, Ф. М.  Практическое руководство желѣзнодорожнаго дѣла. Устройство и ремонтъ пути и зданій: по программѣ утвержденной Г. Министром Путей Сообщенія  для преподаванія въ желѣзнодорожныхъ техническихъ училищахъ Министерства Путей Сообщенія / Ф. М. Валуевъ — 2—е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд. книж. маг.  В. Эриксонъ, 1895. —  5,44 МБ : вкл. л., табл. — Электрон. версия печ. публикации . (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 39. Вандергюхт, Е. И. Основы вагоностроения : Учеб. пособие / Е. И. Вандергюхт, М. А. Короткевич. — Москва : Транспечать НКПС, 1930. — 39,7 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 40. Вандергюхт, Е. И. Основы вагоностроения : Учеб. пособие / Е. И. Вандергюхт, М. А. Короткевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госмашметиздат, 1935. — 81,7 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 41. Васильев, И. И. Графики и расчеты по организации железнодорожных перевозок. [Електронний ресурс] : учеб. пособие для трансп. втузов. / Проф. И. И. Васильев. – Москва : Трансжелдориздат, 1941. – 51,3 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 42. Васильев, И. И. Зависимость коммерческой скорости движения поездов от технических элементов и работы железнодорожных участков / И. И. Васильев. — Петроград : Типо—лит. Петрогр. Округа Путей Сообщения, 1918. (Сканував Лоіш) Повний текст

 43. Васьковъ, К. Н. Объ организацiи библiотечнаго дѣла на Сибирской желѣзной дорогѣ и о желательномъ улучшенiи этого дѣла на Россiйскихъ желѣзных дорогахъ вообще и на Сибирской дорогѣ въ частности [Електронний ресурс] : докладъ завѣдующаго библiотеками Сибирской желѣзной дороги К. Н. Васькова / К. Н. Васьковъ // Труды Перваго Всероссiйскаго съѣзда по библiотечному дѣлу, состоявшагося въ Санктъ-Петербургѣ съ 1 по 7 iюня 1911 г. – Санктъ-Петербургъ, 1912. – С. 311–330. – 11,4 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8182   Повний текст

 44. Вахнин, М. И., Гончаров,  Н. В., Беляев, М. А. Технический минимум для электромехаников сигнализации, централизации и блокировки : учеб. пособие. Москва : Гострансжелдориздат, 1936. 100 МБ. (Сканували Сідорчик О. В. та Покровська Т. В.) Повний текст

 45. Вахнин, М. И. Сборник задач по СЦБ [Електронний ресурс] : учебное пособие для втузов ж.-д. трансп. / М. И. Вахнин. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 9,28 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 46. Веденисов, Б. Н., Митюшин, Н. Т., Стаханов, А. Н., & Шахунянц, Г. М. Устройство пути и способы его лечения. [Електронний ресурс] : учеб. для втузов ж.-д. трансп. / под общ. ред. Б. Н. Веденикова и Н. Т.  Митюшина. Москва : Трансжелдориздат, 1938. Т. II. 123 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 47. Венедиктов, М. И. Краткое руководство по проектированию и устройству железнодорожных водоснабжений [Електронний ресурс] / М. И. Венедиктов ; Н. К. П. С., Центральный отдел по сооружению железных дорог. — Москва : Изд. НКПС, 1936. — 85,2 МБ. (Сканував Попов Д. Ю.) Повний текст

 48. Видмар, М. Трансформатор в эксплоатации [Електронний ресурс] : пер. с нем. / М. Видмар, проф. ; пер. инж. Я. М. Бриль, под ред. инж. Е. В. Нитусова. – Москва : Гостехиздат, 1929. – 14,9 МБ. – (Инженерно-промышленная б-ка ; Б. Сер. 4. № II–41). – (Дар Степанюк Е. Л.). (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 49. Виргинский, В. С. Начало железнодорожного дела в России (до 40-х годов XIX века) [Електронний ресурс] : стен. публ. лекции / В. С. Виргинский. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1949. – 16,0 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 50. Власов, В. В. Быстроходные транспортные дизеля [Електронний ресурс] : учебное пособие для втузов / В. В. Власов. – Ленинград : ОНТИ Госмашметиздат, 1934. – 146 МБ. (Сканували Петренко О. А., Покровська Т. В.) Повний текст

 51. Власов, И. И. Контактная сеть электрифицированных железных дорог : Допущено Цопкадром НКПС в качестве учебника для школ ФЗУ / И.  И. Власов, К. Г. Марквардт. — Москва : Трансжелдориздат, 1936.— 28 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 52. Войславъ, С. Уходъ за паровыми котлами и машинами : Руководство для машинистовъ и кочегаровъ / С. Войславъ. — СПб. : Изд. Карла Риккера, 1882. – 1,72 МБ. (Сканував Евтушенко С. Г.) Повний текст

 53. Воскресенскій, Б., Д. Теорія работы желѣзнодорожныхъ поѣздовъ / Б. Д. Воскресенскій. – Екатеринославъ : [б. и.], 1903.— 52,9 МБ. (Сканував Михайленко) Повний текст

 54. Воскресенскій, Б. Д. Уплотненіе работы поѣздовъ и паровозовъ и провозныхъ способностей участковъ / Б. Д. Воскресенскій, В. И. Тарановъ—Бѣлозеровъ. — [Б. м., б. и.], 1915. — 11,8 МБ. — (Сканував Батечко) Повний текст

 55. Временное положеніе объ обязанностяхъ и правахъ служащихъ на желѣзных дорогахъ общаго пользованія, подвѣдомственных Министерству Путей Сообщенія : составлено въ 1905 г. въ Междувѣдомственномъ Совѣщаніи подъ предсѣдательствомъ В.Н. Печковскаго. — Петроградъ : Типо—Литографія Н. І. Евстифьева, 1917. (Сканував Евтушенко С. Г.) Повний текст

 56. Галицинскій, Ф. А. Расположеніе путей на станціяхъ [Електронний ресурс]. Вып. IV. / Ф. А. Галицинскій. — СПб. Тип. М. П. С. Т—ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1907. – 49,0 Мб. — Электрон. версия печ. публикации. — (УкрДАЗТ, г. Харьков). (Сканував Пашков) Повний текст

 57. Галкин, С. И. Кузнечные работы в вагонных мастерских [Електронний ресурс] / С. И. Галкин ; Бюро научной организации труда Северо–Кавказских железных дорог. — Ростов–на–Дону : Правление Северо–Кавказских ж. д., 1936. — 31,2 МБ. (Сканувала Алилуенко Д. А.) Повний текст

 58. Гальперин, Л. Л. Моторвагонный подвижной состав системы завода "Динамо" им. С. М. Кирова : учебник по техминимуму. Москва : Трансжелдориздат, 1938. 215 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 59. Гальперин, Л. Л. Электрооборудование моторвагонного подвижного состава з-да "Динамо" имени С. М. Кирова [Електронний ресурс] / Л. Л. Гальперин. – Москва : Трансжелдориздат, 1936. – 30,5 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 60. Гартманъ, Р. Выписки изъ записной книжки по вопросу о постройкѣ горной желѣзной дороги въ Крыму [Електронний ресурс] / Р. фонъ—Гартманъ. — Электрон. текстовые дан. — СПб.: Тип.—литогр. А. Э. Винеке, 1897. — 25.2 Мб. — Электрон. версия печ. публикации.— 25,2 МБ. — (УкрДАЗТ, г. Харьков). (Сканував Черевко) Повний текст

 61. Гастев, В. А. Методы и данные для расчета железобетонных конструкций : учеб. пособие для ВТУЗов. 2-е изд., перераб. и доп. Ленинград : КУБУЧ, 1928. 97,7 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 62. Гениев, Н. Н. Водоснабжение железнодорожных станций [Електронний ресурс] : учебик для техникумов ж.–д. трансп. / Проф. Н. Н. Гениев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Трансжелдориздат, 1934. – 61,6 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 63. Геотехнические обследования на железных дорогах СССР [Електронний ресурс] / ЦНИИ железнодорожного строительства НКПС ; под общ. ред. Л. Н. Бернацкого. — Москва : Трансжелдориздат, 1936. — 72,2 МБ. (Сканував Попов Д. Ю.) Повний текст

 64. Гибшман, Е. Е. Деревянные автодорожные мосты [Електронний ресурс] : учебник / Е. Е.  Гибшман. — Москва, Ленинград : Гострансиздат, 1935. — 38,7 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 65. Гибшман, Е. Е. Деревянные мосты на автомобильных дорогах [Електронний ресурс] : учебник / Е. Е. Гибшман. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1938. – 96,7 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 66. Гибшман, Е. Е. Металлические автодорожные мосты [Електронний ресурс] : учеб. пособие для автодорож. институтов / Е. Е. Гибшман. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1937. – 101 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 67. Годыцкий—Цвирко, А. Взаимодействие пути и подвижного состава железных дорог / А. Годыцкий—Цвирко. — Петроград: Тип. I—й Арт. Школы, 1923. — (Изд. студ. биб—ки И.И.П.С.). – 11,9 МБ. — (Сканував Миронченко) Повний текст

 68. Гордеенко, П. Я. Организация железнодорожных перевозок [Електронний ресурс] / П. Я. Гордеенко – Москва : ОГИЗ – ГОСТРАНСИЗДАТ, 1931. – 7,23 МБ. – (Руководства и пособия для транспортных техникумов). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 69. Гордѣенко Я. Н. Курсъ желѣзныхъ дорогъ [Електронний ресурс]: По программѣ утв. Г. Министромъ путей сообщ. 4—го Апр. 1888 г. для экзамена на званіе техника путей сообщ. / Я. Н. Гордѣенко. — 2—е изд., пересмотр. и доп., Съ 20 листами чертежей и 20 №№ приложений. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1895. — 10 МБ. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 70. Гордѣенко Я. Н. Курсъ желѣзныхъ дорогъ [Електронний ресурс]: По программѣ утв. Г. Министромъ путей сообщ. 4—го Апр. 1888 г. для экзамена на званіе техника путей сообщ. / Я. Н. Гордѣенко. — 4—е изд., пересмотр. и доп., Съ 22 листами чертежей и 20 №№ приложенiй. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1905. — 63 МБ. (Сканував Сорока С. Ю.) Повний текст

 71. Гордѣенко, Я. Н. Курсъ желѣзныхъ дорогъ. Т. 2 / Я. Н. Гордѣенко. — Б.м. : Б.и., Б.г. – 11,7 МБ. (Сканував Койнаш К. Е.) Повний текст

 72. Грейнер, К. Г. Котельное дело. Разметка в котельном деле : Учебник для втузов / К. Г. Грейнер. — Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гос. энергет. изд-во, 1934. — 23,5 МБ. (Сканувала Сідорчик, О. В.) Повний текст

 73. Гречаниновъ, А. Парораспредѣлительные кулиссные механизмы (приводы) и золотники. Ч. I. / А. Гречаниновъ. — Х.:Тип. Зильберберга, 1893. — 28.2 Мб [Електронний ресурс]. — Электрон. версия печ. публикации. — (УкрДАЗТ, г. Харьков). (Сканував Михайленко) Повний текст

 74. Григорьевъ, В. А. Историческiй очеркъ участiя Вѣдомства путей сообщенiя въ Отечественной войнѣ [Електронний ресурс] : извл. изъ "Журнала Министерства Путей Сообщенія", кн. VII, 1912 г. / В. А.  Григорьевъ. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°), 1912. — 2,19 МБ.. (Сканував Тищенко В.  А.) Повний текст

 75. Гринштейн, Г. О. Курс автоматических тормозов [Електронний ресурс] : учебник для техникумов / Г. О.  Гринштейн. – Москва : Трансжелдориздат, 1934. — 15,0 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 76. Гулликсен, Ф. Г., & Веддер, Е. Г. Промышленная электроника : учеб. пособие для энергет. втузов / Пер. с англ. Л. С. Гольдфарба и В. В. Солодовникова. Москва ; Ленинград : ОНТИ: Гл. ред. энергет. лит., 1937. 121 МБ. (Сканували Петренко О. А. та Покровська Т. В.) Повний текст

 77. Гумилевский, Л. И. История локомотива [Електронний ресурс] / Л. И. Гумилевский – Москва ; Ленинград : ОНТИ. Гл. ред. науч.-попул. и юношеской лит-ры, 1937. – 78,2 МБ. – (История вещей). – (Из фонда НБ ДНУ им. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 78. Дипломъ [Константина Мищенко] / Институтъ инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I. — C.—Петербургъ, 1897. (Сканувала Матвєєва О. В.) Повний текст

 79. Дмоховский, А. Н., Иванов, Н. И. Подвижной состав железных дорог : описательный курс. Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1932. 10,8 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 80. Доманский, Б. И. Централизованное управление электрическими установками и системами : учеб. пособие. Москва ; Ленинград : Энергоиздат, 1933. 61,7 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 81. Дубелир, Г. Д. Автогужевые дороги : учеб. пособие для автомоб.-дорож. втузов. Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1934. Т. 1 : Общая часть. Технические изыскания и проектирование. 46,1 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 82. Дубелир, Г. Д. Дорожное дело [Електронний ресурс] : пособия для высшей школы. Ч. 1 : Основные понятия / Г. Д. Дубелир. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, Ленинград : Государственное изд-во, 1928. — 35,2 МБ.. (Сканував Яблонський О. В.) Повний текст

 83. Дубелир, Г. Д. Основы проектирования автомобильных дорог [Електронний ресурс] : учебник для дорож. фак. автомобил.-дорож. ин-тов / Г. Д. Дубелир, Б. Г. Корнеев, М. Н. Кудрявцев ; ред. Г. Д. Дубелир. – Москва ; Ленинград : Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1938. – 101 МБ. (Сканували Петренко О. А., Покровська Т. В.) Повний текст

 84. Дурново, П. С. Организация ремонта и содержания пути : учеб. пособие / П. С. Дурново. — Москва : Трансжелдориздат, 1938. — 109 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 85. Дурново, П. С. Путевые машины и механизмы [Електронний ресурс] : учеб. пособие для техникумов ж.-д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1934. 238 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 86. Евграфов, Г. К. Курс разводных мостов : учебник для втузов ж.-д. транспорта / Г. К. Евграфов. — Москва : Трансжелдориздат, 1933. — 16,8 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.)  Повний текст

 87. Егорченко, В. Ф. Тяговые расчеты и испытания [Електронний ресурс] : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. / Науч.-исследоват. ин-т реконструкции тяги (ИРТ). Москва : Трансжелдориздат, 1934. 13,5 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 88. Ещенко, В. Д. Уплотненіе движенія поѣздовъ. Участокъ Бѣлгородъ—Курскъ / В. Д. Ещенко. — Х.: Т—во "Печатня С. П. Яковлева", 1915. – 110 МБ. (Сканував Легкоконець) Повний текст

 89. Железнодорожная техника и экономика [Електронний ресурс] : двухнедельный орган Народного Комиссариата путей сообщения. № 1, август 1919 г. / Ред. С. Л. Маневич. — Год издания первый. — Петроград : Типо–лит. Северо–запад. Округа Путей Сообщения, 1919. — 11,5 МБ. (Сканував Нагорянський Н. А.) Повний текст

 90. Железнодорожная техника и экономика [Електронний ресурс] : двухнедельный орган Народного Комиссариата путей сообщения. № 2, сентябрь 1919 г. / Ред. С. Л. Маневич. — Год издания первый. — Петроград : Типо–лит. Северо–запад. Округа Путей Сообщения, 1919. — 102 МБ. (Сканував Журавлев Е. А.) Повний текст

 91. Желѣзнодорожное дѣло [Електронний ресурс] : органъ VIII отдѣла Императорскаго русскаго техническаго общества. 1897 годъ. № 1—48. — С.—Петербургъ: Типографія брат. Пантелеевыхъ, 1897. — Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ "Желѣзнодорожное дѣло" за 1897 годъ. – 203 Мб. (Сканували Потапенко, Новикова, редагував Легкоконець) Повний текст

 92. Желѣзнодорожное дѣло [Електронний ресурс] : органъ VIII отдѣла Императорскаго русскаго техническаго общества. 1887 годъ. № 1—48. — С.—Петербургъ: Типографія брат. Пантелеевыхъ, 1887. — Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ "Желѣзнодорожное дѣло" за 1887 годъ. – 410 Мб. (Сканував Падалка С. В.) Повний текст

 93. Желѣзныя дороги въ военномъ отношеніи. Желѣзныя дороги нормальной колеи. Узкоколейныя полевыя желѣзныя дороги: / Сост. Ген. Штаба Полковникъ Домелунксенъ. — Изд. при содѣйствіи Главнаго Управленія Генерального Штаба. — СПб: Военная Типографія, 1908. – 125 Мб. (Сканував Батечко) Повний текст

 94. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 6 / [Cтат. Отдѣл Министерства Путей Сообщенія]. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1875. – 16,2 МБ. (Сканувала Бондарь А.  В.) Повний текст

 95. Журналъ Министерства Путей Сообщенія. [Електронний ресурс] – Санктпетербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1878. – Т. III, кн. 1 – 3 : часть неоффиціальная; № 39 : часть оффиціальная. – 334 МБ. (Сканував Василенко С. В.) Повний текст

 96. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. № 2. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 36,7 МБ. (Сканувала Погорелова Н. А.) Повний текст

 97. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. № 9. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 11,5 МБ. (Сканував Миронченко А. В.) Повний текст

 98. Журналъ Министерства путей сообщенія [Електронний ресурс]. № 16. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 40,0 МБ.  Повний текст

 99. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. № 40. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 38,3 МБ. (Сканував Клюшник И. А.) Повний текст

 100. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. № 41. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 5,38 МБ. (Сканував Ледовских С. С.) Повний текст

 101. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. № 45. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 3,07 МБ. (Сканував Ледовских С. С.) Повний текст

 102. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 47. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (А. Бенке), 1887. — 2,68 МБ. (Сканував Чигин М. С.) Повний текст

 103. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 4. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (Тов. И.  Н.  Кушнеревъ и К°), 1903. — 19,4 МБ. (Сканував Журавлев Е. А.) Повний текст

 104. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 8. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (Тов. И.  Н.  Кушнеревъ и К°), 1903. — 18,6 МБ. (Сканував Стригун В. Ю.) Повний текст

 105. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 1. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (Тов. И.  Н.  Кушнеревъ и К°), 1905. — 38,4 МБ. (Сканував Алилуенко Д. А.) Повний текст

 106. Журналъ Министерства путей сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 4. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°), 1905. — 30,2 МБ. (Сканувала Бондарь А. В.) Повний текст

 107. Журналъ Министерства путей сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 5. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°), 1905. — 3,51 МБ. (Сканувала Бондарь А. В.) Повний текст

 108. Журналъ Министерства путей сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 3 — Кн. 5. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1908. — 22,3 МБ. (Сканував Кулешов) Повний текст

 109. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 6 / редакторъ инженеръ А. Таненбаумъ. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1909. — 99,6 МБ. (Сканував Лисица А. А.) Повний текст

 110. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс] Кн. 7 / редакторъ инженеръ А. Таненбаумъ. —  Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.) , 1909. — 4,63 МБ. (Сканувави Бойченко С. И., Лисица А. А.) Повний текст

 111. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс] Кн. 8. / редакторъ инженеръ А. Таненбаумъ. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.) , 1909. — 5,01 МБ. (Сканувави Бойченко С. И., Лисица А. А.) Повний текст

 112. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 9 / редакторъ инженеръ А. Таненбаумъ. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1909. — 95,2 МБ. (Сканував Лисица А. А.) Повний текст

 113. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 10 / редакторъ инженеръ А. Таненбаумъ. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1909. — 81,5 МБ. (Сканував Лисица А. А.) Повний текст

 114. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 3. — Санктъ-Петербургъ : Тип. Мин. Путей Сообщенія (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1913. — 16,0 МБ. (Сканував Тищук.) Повний текст

 115. Журналъ Министерства Путей Сообщенія [Електронний ресурс]. Кн. 1. — Петроградъ : Тип. МПС (Тов. И.  Н.  Кушнеревъ и К°), 1916. — 93,9 МБ. (Сканував Ларин А. Д.) Повний текст

 116. Журналы Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ за 1902 годъ [Електронний ресурс]. — Санктъ-Петербургъ : Тип. МПС (Тов. И.  Н.  Кушнеревъ и К°), 1903. — 7,84 МБ. (Сканував Стригун В. Ю.) Повний текст

 117. Записка о международномъ прямомъ сообщеніи. – Санктъ-Петербургъ : Тип. Штаба войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, 1880. – 6,72 МБ.  (Сканував Чоловский М. А.) Повний текст

 118. Записка объ экономическомъ значеніи и грузооборотѣ проектируемой Черноморской желѣзной дороги : Окончательныя изысканія Черноморской ж. д. 1911 года. – Санктъ-Петербургъ : Тип. Т-ва п. ф. "Электро-Типографія Н. Я. Стойковой", 1880. – 6,72 МБ. (Сканував Карнаух В. А.) Повний текст

 119. Зюберкрюб, М. Тяговые передачи локомотивов / пер. с нем. изд. инж. М. А. Ошерова, перераб. проф. А. Н. Шелест и доп. инж. А. Б. Домбровским. Москва ; Ленинград : Госжелдориздат–НКПС, 1933. 70,1 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 120. Иванов, Ю. В. Изготовление и ремонт паровозных и вагонных рессор и пружин [Електронний ресурс] : учебн. пособие по тех. минимуму для работников рессорн. цехов и школ мастеров соц. труда / Ю. В. Иванов. – Москва : Трансжелдориздат, 1940. — 27,9 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 121. Извѣстія Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія. — Санктъ-Петербургъ : Тип. инженера Ю. Н. Эрлихъ, 1888. — Т. VII, вып. 1—2, № 3—4. — 75 МБ.  (Сканував Ларин А. Д.)  Повний текст 

 122. Извѣстія Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія. — Санктъ-Петербургъ : Тип. инженера Ю. Н. Эрлихъ, 1888. — Т. VI, вып. ІІ, № 2. — 150 МБ.  (Сканував Лачинов К. П.) Повний текст

 123. Извѣстія Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія. — Санктъ-Петербургъ : Тип. инженера Ю. Н. Эрлихъ, 1887. — Т. V, вып. II, № 4. — 32 МБ.  (Сканував  Тищенко В. А.)  Повний текст   

 124. Изслѣдованія разницъ въ доходахъ, показанныхъ въ эксплоатаціонныхъ отчетахъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ и въ отчетахъ Государственнаго Контроля по исполненію росписи. В. L / Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи . — С.-Петербургъ : Тип. М. Д. Ломковскаго, 1910. — 94,4 МБ. (Сканував Яценко) Повний текст

 125. Изыскания, проектирование и постройка железных дорог. [Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. Т. I : Изыскания и проектирование железных дорог / под ред. проф. К. А. Оппенгейма. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 141 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 126. Изыскания, проектирование и постройка железных дорог.[Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. Т. II : Изыскания и проектирование железных дорог / [В. А. Баскаков, К. С. Мышенков, А. И. Репрев] ; под ред. проф. К. А. Оппенгейма. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 21,2 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 127. Изыскания, проектирование и постройка железных дорог. [Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. Т. III : Постройка железных дорог. / Д. Д. Бизюкин, А. В. Ливеровский, В. К. Гониг ; под общ. ред. проф. Д. Д. Бизюкина. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 75,2 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 128. Инженерное Дѣло.— Москва, 1905. —№ 3, май—iюнь. — 63,3 МБ. (Сканував Журавлев Е. А.) Повний текст

 129. Инженерный журналъ / ред. А. Савурской; [Военно-Инженерное Вѣдомство.]. — Санктъ-Петербургъ, 1900. — Годъ 44, № 1, январь. — 33,1 МБ. (Сканував Крупенич К. С.)  Повний текст

 130. Инженерныя записки, издаваемыя конференціею Института Инженеровъ Путей Сообщенія / Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія. — Санктъ-Петербургъ, 1877—1878. — Т. 4, вып. 1,.вып. 2 — 100 МБ. (Сканував Словиковский А. К.) Повний текст

 131. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенія. — Санктпетербургъ, 1884. — Т. І, кн. 3, мартъ. 113 МБ. (Сканував Попов Д. Ю.) Повний текст  

 132. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенія. — Санктпетербургъ, 1883. — Т. ІІ, кн. 11 и 12, июнь. — 11,0 МБ. (Сканував Марюха Н. Г.) Повний текст  

 133. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенія. — Санктпетербургъ, 1883. — Т. II, кн. 8, апр., вып. II. — 13,4 МБ. (Сканував Яблонский О. В.) Повний текст  

 134. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенiя. — Санктпетербургъ, 1883. — Т. І, кн. 4, февр., вып. ІІ. — 7,04 МБ. (Сканував Низкий М. В.) Повний текст

 135. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенiя. — Санктпетербургъ, 1882. — Т. IV, кн. 21, нояб., вып.1. — 43,2 МБ. (Сканував Ларин А. Д.) Повний текст

 136. Инженеръ : журналъ / Министерство Путей Сообщенiя. — Санктпетербургъ, 1882. — Т. III, кн. 17, сент., вып. 1. — 38 МБ. (Сканував Марюха М. Г.) Повний текст

 137. Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. LXXXIV (84) : Съ 108 черт. въ текстѣ и ·отдѣлъными таблицами. — 1913. — 75 МБ. (Сканувала Полтавец А. Е.) Повний текст

 138. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. LXVII (67) : Съ 67 черт. въ текстѣ, 3 фототипіями и отдѣльнымъ атласомъ изъ 12 литографированныхъ черт. — 1907. — 30,9 МБ. (Сканував Нагорянский Н. А.) Повний текст

 139. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. XLVIII (48) : Съ картою, 36 фототипіями и 129 рисунками въ текстѣ. — 1898.  Повний текст

 140. Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю.Н. Эрлихъ. — Вып. XLI (41) : Съ 22 л. черт. — 1898. — 13,8 МБ. (Сканував Крупенич К. С.) Повний текст

 141. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. XXXIII (33): Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ: Текстъ съ атласом изъ 74 листовъ чертежей. Курсъ портовыхъ сооруженій / Сост. Нюбергъ. — 1896.  Повний текст

 142. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. Вып. XXVIII (28) : Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ : Текстъ съ атласомъ изъ 32 листовъ чертежей. Текстъ. Курсъ портовыхъ сооруженій сост. А. Г. Нюрбергъ. — 2—е пересмотр. и доп. изд. изд. — 1895.  Повний текст

 143. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — Вып. XVIII(18) : Матеріалы для институтскихъ курсовъ : Труды Комиссіи по вопросу о заготовленіи, поставкѣ и испытаніи портландъ—цемента для портовыхъ работъ. — 1890.  (Сканував Лоиш) Повний текст

 144. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. XVII (17): Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ : Текстъ. 1890. 31,8 МБ. (Сканував Гладкий Я. Н.) Повний текст

 145. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. —СПб. : Тип. инж. Ю. Н. Эрлихъ. — Вып. XV (15) : Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ. Съ атласомъ изъ 14 л. черт. : Текстъ. — 1888. — 16,4 МБ. Повний текст

 146. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб. : Типо—Лит. С. Ф. Яздовскаго и Ко.— Вып. XIV (14) : Основныя условія для постройки рѣчныхъ судовъ : Текстъ / Сост. А. Боярскій. — 1888. — 47,6 МБ. (Сканував Яценко) Повний текст

 147. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. Сборникъ / Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. — СПб : Типо—Литографія Д. И. Шеметкина. — Отделъ первый. Труды учащихся. Вып. 1—й : Текстъ. — 1884.  Повний текст

 148. Инструкція инспекторамъ по сооруженію желѣзныхъ дорогъ, строящихся частными обществами и лицами. — Петроградъ: Маякъ, 1915. – 1,66 МБ.— (Сканував Батечко) Повний текст

 149. Инструкція составителямъ поѣздовъ и сцѣпщикамъ вагоновъ [Електронний ресурс] / МПС, Екатерининская желѣзная дорога. – Екатеринославъ : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1908. – 5,06 МБ.  – (Из фонда НБ ДНУ им. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 150. Историческій очеркъ развитія учрежденій и работъ Вѣдомства путей Сообщенія по статистикѣ и картѣ путей сообщенія в 1798—1898 гг. — СПб.: Тип. МПС (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1898. – 8,12 МБ. — (Сканував Коноваленко) Повний текст

 151. Исторія Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I —го за первое столѣтіе его существованія. 1810—1910 / сост. А. М. Ларіоновъ. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1910. (Сканувала Алименков) Повний текст

 152. Исторія паровоза за сто летъ (1803—1903 г.) : Съ 398 рисунками въ текстѣ / Сост. Я. В. Шотлендеръ. — СПб. : Тип. МПС Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, 1905. — I—VIII, 415 : ил. – 18,3 МБ. (Сканував Главатских И.И.) Повний текст

 153. Карвацкий, Б. Л. Общая теория автотормозов : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Трансжелдориздат, 1947. 26,5 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 154. Карвацкий, Б. Л. Тормоза : учебник для втузов ж.-д. трансп. / Б. Л. Карвацкий. — Москва : Трансжелдориздат, 1933. — 28,3 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 155. Карвацкий, Б. Л. Тормоза [Електронний ресурс] : учеб. для втузов ж.-д. трансп. Ч. 1 / Б. Л. Карвацкий. – 3-е изд. – Москва : Трансжелдориздат, 1939. – 32,6 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 156. Карвацкий, Б. Л. Тормоза [Електронний ресурс] : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. Ч. 2 / Б. Л.  Карвацкий – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 25,6 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 157. Каргин, Д. И. Железная дорога и ее основатель Георг Стефенсон [Електронний ресурс] / Д. И. Каргин ; ред. А. Н. О"Рурк. – Москва ; Ленинград : ЦКЖД "Гудок", 1925. – 68,0 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 158. Карейша, С. Д. Железнодорожные станции : Пособие для учебных заведений транспорта / С. Д. Карейша. — Москва : Транспечать НКПС, 1930. — 40,4 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 159. Карейша, C. Д.  Курсъ желѣзныхъ дорогъ / C. Д. Карейша. — СПб.: Типо — Литографія И. Трофимова.  Отд. II : Станціи. — 1913. —  18,2 МБ. —  Электрон. версия печ. публикации. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 160. Карпов, В. В. Статика сооружений [Електронний ресурс] : курс для строит. техникумов / В. В. Карпов, А. С. Крупский. – Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1933. – 85,7 МБ. (Сканувави Петренко О. А., Покровская Т. В) Повний текст

 161. Карташов, Н. И. Курс паровозов : учеб. для втузов ж.-д. трансп. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Трансжелдориздат, 1934. Ч. 3. Паровозная машина. 23,4 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 162. Карташовъ, Н. И. Опытное изслѣдованіе паровозовъ [Електронний ресурс] / Н. И. Карташовъ. — Электрон. текстовые дан. — Х.: Тип. и Литогр. М. Зильбербергъ и С—вья, 1902. — 12.4 Мб. — Электрон. версия печ. публикации. — (УкрДАЗТ, г. Харьков). (Сканував Кукурика) Повний текст

 163. Катикман, А. А. Путевые и станционные постройки [Електронний ресурс] : справ. практ. руков. для инж., техников, студ., смотрит. зданий и дор. мастер. ( с 333 черт. и рис.) / А. А.  Катикман. — Москва, Ленинград : Моск. Акц. изд. общ-во, 1927. — 21,4 МБ. (Сканував Марюха Н. Г.) Повний текст

 164. Кестнер, Е. Г. Динамика и парораспределение паровозов [Електронний ресурс] : учеб. пособие для втузов / Е. Г. Кестнер, И. И.  Николаев. – Москва : ОГИЗ – Трансжелдориздат, 1931. – 238 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 165. Кестнер, Е. Г., Николаев, И. И. Опытное исследование паровозов : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. Москва ; Ленинград : Госжелдориздат, 1933. 25,5 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 166. Коковцов, К. К. Дороги особых систем [Електронний ресурс] : с 89 рис. в тексте / Инж. К. К. Коковцов. — Москва ; Ленинград : Моск. акц. издат. общ-во, 1927. — 25,2 МБ. (Сканував Шашков В. А.) Повний текст

 167. Кольсонъ, С. Желѣзныя дороги и бюджетъ / С. Кольсонъ. — СПб. : Тип. С.Л. Кинда, 1911.— (Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. Труды. В.LXXI) Повний текст

 168. Копелянский, Г. Д. Новые строительные материалы (сырье, производство, свойства, применение). [Електронний ресурс] : учеб. пособие для строит. втузов. / Г. Д. Копелянский. – Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1933. – 82,2 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 169. Короткевич, М. А., Артюхин, И. М., Толвинский, К. Н. Курс вагонов. Устройство вагонов, расчет их частей : учеб. пособие для техникумов ж.-д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1934. 52,4 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 170. Короткевич, М. А. Основы вагоностроения : учеб. пособие для ВТУЗов / М. А. Короткевич. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва ; Ленинград : ГОНТИ НКТП СССР, 1938. — 38,9 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.)  Повний текст

 171. Краткій историческій очеркъ развитія и дѣятельности Вѣдомства Путей Сообщенія за сто лѣтъ его существованія: (1798—1898 гг.). — С.—Петербургъ : Типографія Министерства путей сообщенія (Высочайше утв. Тов. И.Н. Кушнаревъ и Ко), 1898. – 135 МБ. (Сканувави Бережанский, Макаренко, редактировал Миронченко) Повний текст

 172. Круг, К. А. Основы электротехники [Електронний ресурс] : Учебник для втузов / К. А. Круг. – 4-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 16,0 МБ. – (Дар Степанюк Е. Л.). (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 173. Крушеніе Императорскаго поѣзда 17 октября 1888г. на 277 верстѣ Курско—харьково—азовской желѣзной дороги. (С чертежами на листахъ XXXV и XXXVI). [Електронний ресурс] — [Б. м. : б. и.]. — 26 с. – 1,66 МБ. (Сканувала Слюсаренко Е. В.) Повний текст

 174. Кулагин, Е. С. Организация грузовой работы на железных дорогах Союза ССР : учеб. пособие. Москва : Трансжелдориздат, 1939. 146 МБ. (Сканували Петренко О. А. та Покровська Т. В.) Повний текст

 175. Кульжинскій, С. Паровозный паркъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ. Мѣры къ его улучшенію въ связи съ сокращеніемъ расходовъ. Проектъ распредѣленія мощныхъ паровозовъ типа 4/5 по сѣти казенныхъ ж. д. Вып. XLIV / С. Кульжинскій, Л. Элькинъ ; Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. — С.-Петербургъ : Тип. М. Д. Ломковскаго, 1910. — 7,07 МБ. (Сканував Чигин М. С.) Повний текст

 176. Кульжинскій, С. О. О скорости слѣдованія грузовъ по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ. Вып. LXV / С. О. Кульжинскій ; Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. — С.-Петербургъ : Невская типографія, 1911. — 21,5 МБ. Повний текст

 177. Курс паровозов. Устройство и работа паровозов и техника их ремонта [Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. Т. 1 : Котел.  / Под ред. проф. С. П. Сыромятникова – Москва : Трансжелдориздат, 1937. – 230 МБ. (Сканували Сідорчик О. В., Покровская Т. В.) Повний текст

 178. Курс паровозов. Устройство и работа паровозов и техника их ремонта : учебник для втузов ж.-д. трансп. / под ред. С. П. Сыромятникова. Москва : Трансжелдориздат, 1937. Т. 2  : Машина, экипаж и тендер. 32,1 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 179. Лапчинскій, Н. Къ смутному времени "Управленія перевозками по желѣзнымъ дорогамъ 1891—92 гг." : извлечено изъ журнала "Инженеръ" за 1898 г. / Н. Лапчинскій.   Кіевъ : Тип.—литогр. Выс. утв. Т—ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1898. — 7,64 Мб. (Сканував Черевко) Повний текст

 180. Лебедев, А. Б. Основы электрической тяги. Москва : ОНТИ. Гл. ред. энергет. лит., 1937. 234 МБ. (Сканували Сідорчик О. В. та Покровська Т. В.) Повний текст

 181. Лебедев, А. Б. Расчеты элементов электрических железных дорог [Електронний ресурс] / А. Б. Лебедев. – Ленинград : КУБУЧ, 1930. – 17,8 МБ. – (З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 182. Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Сборник / Ленинградский институт инженеров путей сообщения имени Я. Э. Рудзутака. — Ленинград : Изд. ЛИИПС. — Вып. CVIII (108) : Труды железнодорожной секции научно—исследовательского института. — 1931. — 170 МБ. (Сканувала Бондарь Ю. В.) Повний текст

 183. Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Сборник / Ленинградский институт инженеров путей сообщения имени Я. Э. Рудзутака. — Ленинград : Изд. Ленингр. ин—та инж. путей сообщения. — Вып. СІІ (102) : Железнодорожный транспорт. Военные сообщения. — 1929. — 9,14 МБ. (Сканував Низкий М. В.) Повний текст

 184. Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Сборник / Ленинградский институт инженеров путей сообщения. — Ленинград : Изд. ЛИИПС. — Вып. XCIV (94). — 1927. — 29,7 МБ. (Сканувала Алилуенко Д. А.) Повний текст

 185. Либрович, Б. Г. Тепловозные двигатели [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Б. Г.  Либрович, С. Н. Поздняков. – Москва : Ленинград : ОНТИ, 1937. – 93,6 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 186. Липский, Я. С. Диспетчерское командование движением поездов [Електронний ресурс] : учебное пособие / Я. С. Липский, М. П. Орлов ; под ред. Н. А. Морщихина. – Москва : ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1934. – 52,1 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 187. Лозово—Севастопольская желѣзная дорога : отчетъ по эксплоатаціи за 1886 годъ . — СПб. : Паровая Скоропечатня Яблонскій и Пероттъ, 1887. — 42,1 МБ. (Сканував Бондаренко Е. Э.) Повний текст

 188. Ломоносовъ, Ю.   Научныя проблемы эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ / Ю. Ломоносовъ. — 2—е изд., испр. и доп. —  Одесса: Тип. Акц. Южно—Русскаго Общества Печатнаго Дѣла, Б. г. — 1,6 МБ. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 189. Ломоносовъ, Ю. Тяговые разсчеты / Ю. Ломоносовъ. — 2—е изд., испр. и доп. — Одесса : Тип. Акц. Южно—Русскаго Общества Печатнаго Дѣла, 1915. (Сканував Первий А. А.) Повний текст

 190. Лукницкий, В. В. Теплосиловое хозяйство железнодорожного транспорта [Електронний ресурс] : учеб. для втузов ж.-д. трансп. Т. 1, ч. 1 / В. В. Лукницкий; под общ. ред. проф. Р. Г. Грановского. – Москва : Трансжелдориздат, 1940. – 32,7 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 191. Лупал, Н. В. Электрическая централизация стрелок [Електронний ресурс] : учеб. для втузов ж.-д. трансп. Ч. 1 / Н. В. Лупал – Москва : Трансжелдориздат, 1934. – 28,4 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 192. Магистраль Донбасс-Москва [Електронний ресурс] : экономическая записка / Госпроекттранс. Харьковское отделение — Харьков : Транспечать НКПС, 1932. — 11,6 МБ. (Сканував Тищенко В. А.) Повний текст

 193. Майвальдов, В. В., Казанский, В. Е., Спиридонов, В. К. Релейная защита : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп.. Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1940. 32,1 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 194. Марье, Г. Взаимодействие пути и подвижного состава [Електронний ресурс] / Г. Марье. — Москва ; Ленинград : Госжелдориздат, 1933. — 24,6 МБ. (Сканував Шашков В. А.)  Повний текст

 195. Материальное снабжение [Електронний ресурс] : учебник для трансп. втузов. Ч. 1  / МЭМИИТ ; НИИЖТ ; под общ. ред. А. В. Наумова.  – Москва : Трансжелдориздат, 1936. – 30,8 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 196. Матеріалы по обслѣдованію желѣзныхъ дорогъ. Вып. ХХХІХ / Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи, Екатерининская ж.д. — СПб. : ЭлектроТип. Н. Я. Стойковой, 1910. — 52,0 МБ. (Сканувала Погорелова Н. А.) Повний текст

 197. Матеріалы къ вопросу о реорганизаціи отчетности казенныхъ желѣзныхъ дорогъ : отвѣты мѣстныхъ Управленій казенныхъ желѣзныхъ дорогъ на вопросы, поставленные письмомъ г. Предсѣдателя Особой Высшей Комиссіи отъ 18 декабря 1909 г.. — Ч.ІІІ. — СПб.: Невская Лито—Тип. — 1910. — (Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. Труды. В. XLІІ). – 3,99 МБ. (Сканував Миронченко) Повний текст

 198. Матеріалы по вопросу о подъѣздныхъ путяхъ къ казеннымъ жел. дор. — Ч.1. — СПб.: Тип. Т—ва п. ф. Электро—Типографія Н. Я. Стойковой. — 1911. — (Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. Труды. В. LXXІV).— 26,2 МБ. (Сканував Животовский) Повний текст

 199. Мевiусъ, А. По поводу временнаго пониженiя тарифа на уголь на Московско-Курской желѣзной дорогѣ [Електронний ресурс] / А. Мевiусъ // Южно-русскiй горный листокъ. – Харьковъ, 1882. – Томъ IV. – 1-го iюня (№ 11 (47)). – С. 204–205. – 5,32 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2745   Повний текст

 200. Медель, В. Б. Динамика электровоза [Електронний ресурс] : учебное пособие / В. Б.  Медель. — Москва : Трансжелдориздат, 1937. — 92,5 МБ. (Сканувала Федорович М. Н.) Повний текст

 201. Медель, В. Б. Магистральные дороги постоянного тока : учебное пособие для втузов / В. Б. Медель. — Москва : Гострансиздат, 1931. — 76,2 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 202. Мейнеке, Ф. Краткий курс паровозостроения : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. / Ф. Мейнеке; пер., примеч. и доп. С. М. Кучеренко. — Москва : Трансжелдориздат, 1938. — 86,1 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.)  Повний текст

 203. Митропольский, Н. М. Примеры проектирования мостов: железных, железобетонных и каменных : учеб. пособие для высш. техн. учеб. завед. / Н. М. Митропольский. — Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. — 17,2 МБ. (Сканувала Федорович М. Н.)  Повний текст

 204. Митропольский, Н. М. Примеры проектирования мостов на автогужевых дорогах [Електронний ресурс] : учеб. пособие для автомоб.-дорож. ин-тов / Н. М. Митропольский. – Москва : Гострансиздат, 1935. – 55,3 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 205. Митюшин, Н. Т. Краткий курс железных дорог [Електронний ресурс] : пособие для техникумов / Н. Т.  Митюшин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Гострансиздат, 1932. – 90,9 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 206. Моничъ В. В. Прямоточная паровая машина (Die Gleichstrom — Dampfmaschine) въ примѣненіи къ паровозамъ / В. В. Моничъ. — Берлинъ : Тип. Грунвальдъ и Казимиръ, 1912. — 6,04 МБ : ил. (Сканувала Мороз А. А.) Повний текст

 207. Моргунов, И. С. Курс электрических железных дорог : учебник для втузов / И. С. Моргунов. —Москва : Трансжелдориздат, 1934. — 21,6 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.)  Повний текст

 208. Наша желѣзнодорожная политика по документамъ архива Комитета Министровъ [Електронний ресурс]: историческій очеркъ, составленный Начальникомъ Отдѣленія Канцеляріи Комитета Министровъ Н. А. Кислинскимъ. Т.3 / подъ главною редакціею Статсъ—Секретаря Куломзина. — Изд. Канцеляріи Комитета Министров. — М. ; СПб :  Музыкальный сектор , 1902. — (Къ столѣтію Комитета Министровъ (1802—1902)) – 3,16 МБ. (Сканувала Гурбенко М. О.) Повний текст

 209. Невядомський, Р. В. Проєктування об'їздових колій на залізницях [Електронний ресурс] / Р. В. Невядомський. – пер. з 2 рос. вид. – Харків ; Київ : ДВОУ ТЕХВИДАВ, 1931. – 20,7 МБ. – (З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 210. Нерославский, И. Грузоподъемные машины и транспортные устройства : краткий курс для вузов / И. Нерославский, Д. Житков. — Москва ; Ленинград ; Свердловск : Госметаллургиздат, 1934. — 35,2 МБ. (Сканувала Семенова Л. А.) Повний текст

 211. Никитинъ, А Постройка и Эксплоатація узкоколейныхъ подъѣздныхъ желѣзныхъ дорогъ / А. Никитинъ. — СПб.: Тип. С.Л. Кинда, 1909. – 19,0 МБ.— (Сканував Главатских И. И., редактировал Руденко) Повний текст

 212. Николаев, И. И. Сборник задач и упражнений по динамике и парораспределению паровозов. (С подробными решениями) [Електронний ресурс] : учебное пособие / И. И. Николаев. — Москва : Трансжелдориздат, 1935. — 8,17 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 213. Николаи Л. Мосты. Краткое руководство, составленное примѣнительно къ программѣ для испытанія на званіе техника путей сообщенія : съ атласомъ въ 70 листовъ чертежей / Л. Николаи. — СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1901. — 14 МБ : ил. (Сканувала Мороз А. А.) Повний текст

 214. Николаи, Л. Разсчеты къ курсу мостовъ : рукопись. Ч. III / Л. Николаи. — С.—Пб. : Типо—Лит. А. Ф. Маркова, 1896. — (Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра I) Повний текст

 215. Никонов, И. Н. Искусственные сооружения железнодорожного транспорта [Електронний ресурс] : учебное пособие / И. Н. Никонов. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 54,9 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 216. Образцов, В. Н. Станции и узлы : [учеб. пособие для втузов] / В. Н. Образцов. — Москва : Трансжелдориздат, 1938. — Ч. 2. — 39,3 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 217. Образцов, В. Н. Станции и узлы : учебник для трансп. втузов / В. Н. Образцов, В. Д. Никитин, С. П. Бузанов. — Москва : Трансжелдориздат, 1935. — Ч.1 : Малые и участковые станции. — 30,4 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.)  Повний текст

 218. Общія данныя къ смѣте доходовъ и расходовъ на 1893годъ [Електронний ресурс] / Общество Лозово—Севастопольской желѣзной дороги. — СПб. : Типографія М. Д. Ломковскій, 1893. — 130 МБ. (Сканував Клюшник И. А. ) Повний текст

 219. Общій уставъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ : Св. Зак. . Т. XII ч. I / составилъ М. Н. Киншинъ. — 4—е изд., вновь переработанное и значительно дополненное, Изданіе неоффиціальное. — С.—Перербургъ : Типографія Д. В. Чичинадзе, 1896. — Предм. указ.: с. IX—XVII (Сканував Олейник Д.) Повний текст

 220. Ольденборгеръ, А. И.  Сплошной рельсовый путь безъ зазора въ стыкѣ / А. И. Ольденборгеръ. — СПб.: Тип. П. О. Пантелѣева, 1904. — 692 КБ: цв. — (Изъ журнала "Жел. — дор. Дѣло" 1904 г. №№ 14—15) — Электрон. версия печ. публикации. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 221. Очеркъ сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ, ея устройства, содержанія и дѣетельности по 1892 годъ, составленный и изданный по порученію Русскаго Отдѣла Постоянной Комиссіи Международныхъ желѣзнодорожныхъ конгрессовъ, VIII—мъ отдѣломъ Императорскаго русскаго техническаго общества. Въ 2—хъ томахъ съ альбомомъ чертежей. Томъ II. Отдѣлы IV и V приложенія. — С.—Петербургъ : Тип. бр. Пантелеевыхъ, 1896. Повний текст

 222. Палибинъ, Н. Н. Правила технической эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія: (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 41) / Н. Н. Палибинъ. — изданіе второе, измѣненное и дополненное по 20 марта 1913 года, изданіе неоффиціальное. — С.—Петербургъ : Типографія М. Пивоварскаго и А. Типографа, 1913. — Указатель распоряженій, вошедшихъ въ настоящее изданіе "Правилъ технической эксплуатаціи": с. 253—263. (Сканував Кравец) Повний текст

 223. Парчевскiй, С. Н. Нѣкоторые вопросы, возникающiе въ практикѣ библiотеки служащихъ Юхныхъ желѣзныхъ дорогъ [Електронний ресурс] : докладъ предсѣдателя Комитета библiотеки служащихъ Юхныхъ ж. д. С. Н. Парчевскаго / С. Н. Парчевскiй // Труды Перваго Всероссiйскаго съѣзда по библiотечному дѣлу, состоявшагося въ Санктъ-Петербургѣ съ 1 по 7 iюня 1911 г. – Санктъ-Петербургъ, 1912. – С. 422–430. – 4,88 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8140   Повний текст

 224. Патонъ Е. О. Желѣзные мосты / Е. О. Патонъ. — К. : Тип. Т—ва И. Н. Кушнеревъ и Ко. Т. II : Опорныя части балочныхъ фермъ и шарниры консольныхъ фермъ. — 2—е изд., доп. и пересмотр. — 1913. — 27,5 МБ. (Сканувала Мороз А. А.) Повний текст

 225. Пейсахзон, Б. Э. Организация движения поездов по графику [Електронний ресурс]  : [учеб. пособие]  / Б. Э. Пейсахзон ; перераб. и доп. инж. Б. А. Длугач, под ред. инж. Б. В. Исаева. — Москва : Трансжелдориздат, 1938. — 91,7 МБ. (Сканувала Федорович М. Н.) Повний текст

 226. Передерий, Г. П. Курс мостов. Конструкция, проектирование и расчет. 5-е изд. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. Ч. 1 : Мосты малых пролетов: каменные, деревянные и железные. 99,0 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 227. Передерий, Г. П. Курс мостов. Конструкция, проектирование и расчет] : учебник для втузов ж.-д. трансп. 2-е изд., перераб. и доп. Москва ; Ленинград : Госжелдориздат, 1933. Ч. 2 : Мосты больших пролетов. 122,0 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 228. Петровъ, Н. В. Главныя причины чрезвычайнаго роста расходовъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ съ 1903 по 1907 г. и мѣра вліянія этихъ причинъ. В. XXIII/ Н. Петровъ ; Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. — С.-Петербургъ : Государственная Tипографiя, 1909. — 82,8 МБ. Повний текст

 229. Петровъ, Н. Давленіе колесъ на рельсы ж.д., прочность рельсъ и устойчивость пути / Н. Петровъ. — Петроградъ, 1915. (Сканувала Шестопалова Е. В.) Повний текст

 230. По Екатерининской жел. дорогѣ : Изданіе Управленія Екатерининской желѣзной дороги. Выпускъ II—й. — Екатеринославъ : Типо—Литографія Екатерининской желѣзной дороги, 1912. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 231. Подвижной состав электрических железных дорог. [Електронний ресурс] : справочник. Выпуск 1. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 21,0 МБ. – (Инженерно - технические справочники - руководства). (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 232. Подшивалов, Б. Д. Ремонт паровозов : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. Москва : Трансжелдориздат, 1937. 79,2 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 233. Положеніе (временное) о служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ общаго пользованія, подвѣдомственныхъ Министерству Путей Сообщенія/ II. Дисциплинарныя правила (временныя). — СПб.: Тип. М.П.С. Т—ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1907. – 3,37 МБ. — (Сканував Ледовских) Повний текст
 234. Постройка железо-бетонного моста через реку Днепр, г. Днепропетровск, ноябрь 1932 г. : [фотоальбом] / Госпроекттранс. — [Днепропетровск, 1932.] — 21,1 МБ. — Режим доступа : http://artkostyuk.com/history-dnepr/fotoalbom-stroitelstva-merefo-hersonskogo-mosta.html  Повний текст

 235. Поярков, М. Ф. Электроснабжение и электрические станции железнодорожных узлов [Електронний ресурс] / Проф. М. Ф.  Поярков, доц. М. В. Рогали-Левицкий, доц. В. П. Ластовский : под общ. ред. проф. М. Ф.  Пояркова. – Москва : Трансжелдориздат, 1939. – 133 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 236. Правила технической эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія. — С.—Петербургъ : Типографія Министерства путей сообщенія (Высочайше утв. Тов. И. Н. Кушнаревъ и Ко), 1898. (Сканував Олейник Д.) Повний текст

 237. Правила технической эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія : утвержденныя Министромъ Путей Сообщенія 8 февраля 1898 г.: (Постановленіе отъ 19 марта 1898 г. № 5343) / М.П.С., Николаевская желѣзная дорога. — С.—Петербургъ : Тип. Т—ва Народная польза, 1902. (Сканував Донченко/Хитрич) Повний текст

 238. Притцъ, К. Практическій способ разбивки кривыхъ для желѣзныхъ дорогъ и шоссе по методъ Морица Муравица / К. Притцъ, Н. Сытенко. — СПб.: Тип. Тов. Общественная Польза, 1871. – 1,89 МБ. — (Сканував Черевко) Повний текст

 239. Прокофьев, И. П. Обработка сборка и установка металлических мостов : учеб. пособие для втузов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. 134 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 240. Протодьяконов, М. М. Изыскания и проектирование железных дорог [Електронний ресурс] : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. / Моск. ин-т инж. ж.-д. трансп. им.  И.  В.  Сталина. Москва : Трансжелдориздат, 1934. 94,1 МБ. (Сканували Петренко О. А., Покровська Т. В.) Повний текст

 241. Протоколы засѣданій 1—го съѣзда начальниковъ и управляющихъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ 15 — 23 мая 1900 г. [Електронний ресурс] — СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1900. — 3,77 МБ. (Сканувала Слюсаренко Е. В.) Повний текст

 242. Протоколы засѣданій 204 Общаго Тарифнаго Съѣзда представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Петроградъ, 29, 30 ноября и 14 декабря 1916 года . — Петроградъ : Лештуковская Паровая Скоропечатная Свобода, 1918. (Сканував Олейник Б.) Повний текст

 243. Протоколы засѣданій и труды VII—го совѣщательнаго съѣзда инженеровъ службы подвижнаго состава и тяги русскихъ  желѣзныхъ дорогъ, собиравшагося въ Москвѣ въ Сентябрѣ 1884 года. — М.: Типо—Лит. В. М. Фришъ, 1884. — (К столѣтію Комитета Министровъ) – 6,6 Мб. (Сканував Евтушенко С. Г.) Повний текст

 244. Протоколы засѣданій и Труды Х—го совѣщательного съѣзда инженеровъ службы подвижнаго состава и тяги русскихъ желѣзныхъ дорогъ, собиравшагося въ Москвѣ въ Сентябрѣ 1887 года . — М.: Тип. Придворн. Поставщ. И. Чуксина, 1888. (Сканувала Слюсаренко Е. В.) Повний текст

 245. Протоколы засѣданій CXLIV общаго съѣзда представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ: 4, 8, и 9 іюня 1915 г. [Електронний ресурс]. — Петроградъ: Типографія П.П. Сойкина, 1915. – 79,7 МБ. Электрон. версия печ. публикации. — (ДЦНТІ, г. Днепропетровск). (Сканував Дубинский, редактировал  Щербан) Повний текст

 246. Протоколы засѣданій CXLIХ общаго съѣзда представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ : 28—30 марта 1916. — Петроградъ : Типографія П.П. Сойкина, 1917. (Сканував Заев) Повний текст

 247. Протоколы заседаний и труды бывшаго въ Петербургѣ въ 1897 году ХV Совѣщательнаго Съѣзда инженеровъ службы пути. — 1898. Повний текст

 248. Протоколы совѣщаній бывшихъ при Кіевскомъ Округѣ Путей Сообщенія. 20, 24, 27 и 28 Мая и 6 Іюня 1913 г. : для разсмотрѣнія смѣтныхъ предположеній Округа на 1914 годъ / Кіевскій Округъ Путей Сообщеній. — Кіевъ : Типографія Т. Г. Мейнандера, 1913. (Сканував Копцов) Повний текст

 249. Резолюцiи по вопросу о желѣзнодорожныхъ библiотекахъ [Електронний ресурс] // Труды Перваго Всероссiйскаго съѣзда по библiотечному дѣлу, состоявшагося въ Санктъ-Петербургѣ съ 1 по 7 iюня 1911 г. – Санктъ-Петербургъ, 1912. – С. 210–211. – 1,08 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8140   Повний текст

 250. Рельсовыя стыковыя соединенія, стружка рельсовъ Вильямса и мостовые рельсовые уравнительные приборы по системѣ инженера путей сообщенія И.Бака—Абаковскаго. — М.: Тов. скоропечатни А.А. Левенсонъ, 1910. – 17,7 МБ. — (Сканував Черевко) Повний текст

 251. Риттеръ, А. Элементарная теорія и расчетъ желѣзныхъ стропильныхъ и мостовыхъ фермъ   / А. Риттеръ. — Пер. с 3—го нѣм. изд. — СПб. : Тип. Майкова, 1875. — 7,84 МБ. (Сканував Коростылев В. С.) Повний текст

 252. Розенфельд, И. Б. Первая железная дорога в России / И. Б. Розенфельд. — Петрозаводск : Тип. — Лит. Мурман. ж. д., 1925. — Библиогр.: с. 115—116 – 2,88 МБ. (Сканував Коростылев В. С.) Повний текст

 253. Романовъ , А. Д. Паровозы [Електронний ресурс]: курсъ, преподаваемый въ Институтѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I / А. Д. Романовъ . — 2—е изд., испр. и доп. — СПб : Тов. Художественной Печати, 1900. – 80 МБ. (Сканувала Пинаева Т. В.) Повний текст

 254. Рославскiй, А. Мысли объ устройствѣ желѣзной дороги изъ Харькова къ Черному морю [Електронний ресурс] : рѣчь, читанная въ торжественномъ собранiи Императорскаго Харьковскаго Университета 30 августа 1852 года ординарн. профес. А. Рославскимъ / А. Рославскiй. – Харьковъ : Университетская типографiя, 1852. – 33,1 МБ. – (eScriptorium).  – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/4165  Повний текст

 255. Рыкачевъ, В. Желѣзныя дороги — новый родъ оружія противъ непріятеля : Очерки военно—желѣзнодорожнаго дѣла. (Опытъ характеристики современнаго положенія военно—желѣзнодорожнаго вопроса) / В. Рыкачевъ. — Харбинъ : [б. и.], 1909. Повний текст

 256. Савченко, С. Н. Воинские железнодорожные перевозки [Електронний ресурс] : учебное пособие для втузов ж.-д. трансп. / Комдив С. Н. Савченко, комбриг Д. И. Танский : под ред. С. Н. Савченко. – Москва : Трансжелдориздат, 1940. – 21,2 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 257. Сборник научных работ ДИИТ. — Днепропетровск : [ДИИТ, 1937?]. — Вып. XII : М. В. Винокуров. Исследование колебаний и устойчивости вагонов. — 9,52 МБ. (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 258. Село Тарановка [Електронний ресурс] // Харьковскiй сборникъ : литературно-научное приложенiе къ "Харьковскому Календарю" на 1887 г. Выпускъ 1. – Харьковъ, 1887. – С. 263–265. – 1,63 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8899   Повний текст

 259. Серк, Л. А. Архитектура промышленных зданий (промышленное зодчество) [Електронний ресурс] : пособие для втузов / Л. А. Серк. – Москва ; Ленинград : Государственное изд., 1927. – 88,5 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 260. Современная Техника желѣзнодорожнаго дѣла. Т. ІІІ. Отд. ІІ. — Б.м. : Б.и., Б.г. (Сканувала Шестопалова Е. В.) Повний текст

 261. Сокович, В. А. Организация движения на железнодорожном транспорте. [Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. Т.  1. / В. А. Сокович, И. Н. Пошивайло ; под общ. ред. проф. В. А. Соковича. – Москва : Трансжелдориздат, 1941. – 30,3 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 262. Сокращенный продольный профиль линии [Електронний ресурс] : 1. Никитовка - Дебальцево. 2. Дебальцево - Зверево с ветвями. Т. IX / Донецкие железные дороги. — Харьков : 4-я тип. Транспечати, 1930. — 11,8 МБ. (Сканував Ларин А. Д.) Повний текст

 263. Соловьевъ П. Вѣтви общаго пользованія, выстроенныя на средства частныхъ предпринимателей и переданныя въ собственность казны. В. LXI / П. Соловьевъ, С. Кульжинский ; Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. — С.-Петербургъ : Тип. М. Д. Ломковскаго, 1911. — 38,2 МБ. (Сканував Дубинский, редактировал Щербан Р. П.) Повний текст

 264. Списокъ чинамъ Министерства Путей Сообщенія : исправлено по 27 мая. — [Б. м.] : Типографія Министерства Путей Сообщенія, 1874. (Сканував Олейник Б.) Повний текст

 265. Спутникъ кочегара / Под ред. Г. Якобсона. — 2—е изд. — М.: Тип. — Лит. Упр. М.—Кур., Нижегор. и Муром. ж. д., 1909. – 10,8 МБ. — (Сканував Коноваленко) Повний текст

 266. Страхович, К. И. Основы теории и расчета пневматических транспортных установок. Ленинград ; Москва : ОНТИ НКТП, 1934. 44,1 МБ. (Сканували Петренко О. А., Покровська Т. В.,) Повний текст

 267. Струженцов, И. М. Конструкции паровозов : учеб. пособие. Москва : Трансжелдориздат, 1937. 555 МБ. (Сканувала Хилюта В. П.) Повний текст

 268. Съѣздъ Инженеровъ Подвижного Состава и Тяги Екатерининской Желѣзной Дороги въ Екатеринославѣ 9, 10 и 11—го ноября 1913 года / М.П.С. Екатерининская Желѣзная Дорога. — Екатеринославъ: Типо — Литографія Екатерининской желѣзной дороги, 1914. —  3,55 МБ. — (М.П.С. Екатерининская желѣзная дорога). — Электрон. версия печ. публикации. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст 

 269. Таращанский, С. М. Тепловой расчет паровых котлов : пособие по проектированию для втузов и техникумов. Харьков ; Днепропетровск : ГНТИУ, 1935. 15,2 МБ. (Сканувала Сідорчик О. В.) Повний текст

 270. Теоретическая механика (по лекціямъ, читаннымъ проф. А. Н. Динникомъ) [Електронний ресурс] / Екатеронославскiй Горный Институтъ ; издалъ студ. Е. Т. Коликовъ ; подъ ред. Проф. А. Н. Динника. — Екатеринославъ : Типо – Литогр. Екатериносл. ж. д., 1918. — 67,6 МБ. (Сканував Тищенко В. А.)  Повний текст  

 271. Тиме,  Ив. Очеркъ современнаго состоянiя горно-заводскаго дѣла в Донецкомъ бассейнѣ [Електронний ресурс] / Проф. Ив. Тиме // Горный журналъ. – Томъ 1. – Харьковъ, 1889. – С. 1–97. – 52,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5348   Повний текст

 272. Тимофеев, В. А., Будаев, Э. В., Богинский, Н. Д., & О’Рурк, А. Н. Курс промышленных железных дорог : учеб. пособие для промтрансп. фак-тов / под общ. ред. А. А. Каменского. Ленинград ; Москва : Трансжелдориздат, 1939. Т. 2 : Подвижной состав и тяга. Станции. Проектирование. Организация перевозок. 105 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 273. Тихменев, Б. Н. Подвижной состав электрических железных дорог. Электрическая часть [Електронний ресурс] : учебник для втузов / Б. Н. Тихменев, Л. М. Трахтман, З. М. Рубчинский. – Москва : ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1939. – 147 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 274. Уманский, А. А. Наплавные мосты [Електронний ресурс] : учебное пособие для втузов ж.-д. трансп. / А. А.  Уманский. – Москва : Трансжелдориздат, 1939. – 35,7 МБ. (Сканувала Федорович М. Н.) Повний текст

 275. Условия пассажирских и грузовых перевозок [Електронний ресурс] : учебник для техникумов ж.-д. трансп. / Под общ. ред. В. В. Повороженко – Москва : Трансжелдориздат, 1940. – 54,5 МБ. (Сканувала Петренко О. А.) Повний текст

 276. Уставъ пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ. – СПб: Тип. МПС (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К°.), 1903. – 23,6 МБ. — (Сканував Животовский) Повний текст

 277. Устройство и работа паровозов и техника их ремонта [Електронний ресурс] : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. / под ред. А. Б. Острова, В. И. Желтотрубова, И. Н. Мучкина, П. К. Конакова, Г. А. Матвеева. Москва : Трансжелдориздат, 1939. Т. 1.  : Паровозный котел. 28,2 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 278. Устройство пути и способы его лечения. В 2-х т. [Електронний ресурс] : учебное пособие. Т. 1 / Б. Н. Веденисов, Н. Т. Митюшин, А. Н. Стаханов, Г. М. Шахунянц ; ред. Б. Н. Веденисов, Н. Т. Митюшин. — Москва : Трансжелдориздат, 1938. — 174 МБ. (Сканувала Федорович М. Н.) Повний текст

 279. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная газета. – Харьковъ, 1912. – 8 апрѣля. (№ 1618). – 52,7 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2611   Повний текст

 280. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная газета. – Харьковъ, 1912. – 15 мая. (№ 1647). – 33,6 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2800   Повний текст

 281. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная газета. – Харьковъ, 1912. – 19 мая. (№ 1651). – 35,1 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2804   Повний текст

 282. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 22 мая. (№ 1653). – 51,7 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2806   Повний текст

 283. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 26 мая. (№ 1657). – 43,1 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2853   Повний текст

 284. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 29 мая. (№ 1659). – 60,4 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2876   Повний текст

 285. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 5 iюня. (№ 1665). – 49,8 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2883   Повний текст

 286. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 13 iюня. (№ 1672). – 31,2 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3652   Повний текст

 287. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 29 iюня. (№ 1686). – 28,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3665   Повний текст

 288. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 30 iюня. (№ 1687). – 28,6 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3666   Повний текст

 289. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 17 iюля. (№ 1701). – 8,9 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1296   Повний текст

 290. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 14 августа. (№ 1724). – 12,8 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1319   Повний текст

 291. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 8 сентября. (№ 1745). – 21,9 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1340   Повний текст

 292. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 11 сентября. (№ 1746). – 18,3 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1341   Повний текст

 293. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 12 сентября. (№ 1747). – 22,2 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1342   Повний текст

 294. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 20 сентября. (№ 1753). – 19,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1347   Повний текст

 295. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 21 сентября. (№ 1754). – 23,0 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1348   Повний текст

 296. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 26 сентября. (№ 1758). – 21,3 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1350   Повний текст

 297. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 30 сентября. (№ 1762). – 32,0 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1354   Повний текст

 298. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 7 октября. (№ 1768). – 28,7 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1360   Повний текст

 299. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 12 октября. (№ 1772). – 19,7 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1364   Повний текст

 300. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 16 октября. (№ 1775). – 22,0 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1368   Повний текст

 301. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 17 октября. (№ 1776). – 20,0 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1369   Повний текст

 302. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 18 октября. (№ 1777). – 16,9 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1370   Повний текст

 303. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 19 октября. (№ 1778). – 16,2 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1371   Повний текст

 304. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 20 октября. (№ 1779). – 29,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1372   Повний текст

 305. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 21 октября. (№ 1780). – 35,4 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1373   Повний текст

 306. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 23 октября. (№ 1781). – 20,7 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1374   Повний текст

 307. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 24 октября. (№ 1782). – 25,9 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1375   Повний текст

 308. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 25 октября. (№ 1783). – 22,4 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1376   Повний текст

 309. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 26 октября. (№ 1784). – 24,1 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1377   Повний текст

 310. Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 28 октября. (№ 1786). – 27,1 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1379   Повний текст

 311. Учебное дѣло на Екатерининской желѣзной дорогѣ [Електронний ресурс]. — [Б. м. : б. и.], 1905. – 18,2 МБ. (Сканувала Бондарь А. В.) Повний текст

 312. Фадеев, Н. Строительное искусство : пособие для техникумов. 7-е изд., стереотип. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. Ч. 1  : Материалы и работы. 91,8 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 313. Фармаковскій, В. В. Курсъ тяги и подвижного состава : Лекціи читанныя на Инженерномъ отдѣленіи Кіевскаго Политехническаго Института въ 1913 — 1914 уч. г. / В. В. Фармаковскій. — 2—е изд. — Кіевъ : Изд. Инженернаго Кружка при К. П. И., 1914. Повний текст

 314. Фармаковскій, В. В. Общій расчетъ паровоза и тендера : Пособіе для студентовъ и инженеровъ / В. В. Фармаковскій. — К. : Лит. — Тип. С. В. Кульженко, 1910. – 15,3 МБ. (Сканував Гайдук С. Е.) Повний текст

 315. Федотов, И. И. Сооружения локомотивного хозяйства [Електронний ресурс] : учебное пособие / И. И.  Федотов. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. — 26,5 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 316. Филатов, М. М. Основы дорожного грунтоведения [Електронний ресурс] : учеб. пособие для дор.–мех. ин-тов / М. М. Филатов. – Ленинград ; Москва : Гострансиздат, 1936. – 44,1 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 317. Фурдуев, В. В. Паровоз и его соперники / В. В. Фурдуев. — М.: Новая Москва, 1926. – 42,3 МБ. (Сканував Батечко) Повний текст

 318. Ханин, С. Е. Теория и расчет ферм [Електронний ресурс] : учебник для техникумов ж.—д. трансп. / С. Е. Ханин. — Москва : Трансжелдориздат НКПС, 1934. — 13,7 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 319. Хили, К. Т. Электрификация железных дорог [Електронний ресурс] / К. Т.  Хили. – Пер. с англ.  – Москва, Ленинград : Госжелдориздат, 1933. – 53,3 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 320. Хлудов, А. В. Горячее водоснабжение населенных мест [Електронний ресурс] : учеб. пособие для строит. ВТУЗов / Инж. А. В. Хлудов. – Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1933. – 78,1 МБ. (Сканували Сідорчик О. В., Покровская Т. В) Повний текст

 321. Хлѣбниковъ, Н. М.  О мѣропріятіяхъ для пониженія процента больныхъ вагоновъ на желѣзныхъ дорогахъ: докладъ  нач. вагоннаго отд. службы тяги Екатерининской жел. дороги / Н. М. Хлѣбниковъ. — Екатеринославъ: Типо — Литографія Екатерининской желѣзной дороги, 1914. — 1,02 МБ: табл., граф. — Электрон. версия печ. публикации. (Сканувала Хитрич О. В.) Повний текст

 322. Цеглинскій К. Ю. Курсъ желѣзныхъ дорогъ [Електронний ресурс] / К.  Ю.  Цеглинскій. – Москва : Типо-литографія Т-ва Владиміръ Чичеринъ, 1913. –      . –  Т. 1, вып. 1 : Общія свѣдѣнія о желѣзныхъ дорогахъ. Подвижной составъ и условія прохожденія его по рельсовой колеѣ. Проектированіе желѣзнодорожной линіи – 1913. – 23,2 МБ. (Сканував Маменко Д. В.) Повний текст

 323. Цытович, Н. А. Основы механики грунтов [Електронний ресурс] : учеб. пособие для строит. втузов / Инж. Н. А. Цытович. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1934. – 42,5 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) Повний текст

 324. Чайковскій Н. Хозяйство желѣзных дорог по отдѣлу подвижнаго состава и тяги / Н. Чайковскій. — С.—Петербургъ. — 1881 Повний текст

 325. Чижовъ, Ф. В. Паровыя машины. Исторія, описаніе и приложеніе ихъ [Електронний ресурс] : Взятыя изъ сочиненiй Пертингтона, Стеффенсона и Араго. / Ф. Ч. – Санктпетербургъ : Типографiя Эдуарда Праца и Кº, 1838. – 96,7 МБ.  – (З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 326. Чума // Утро [Електронний ресурс] : ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета. – Харьковъ, 1912. – 2 сентября (№ 1740). – 72,4 КБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/9102   Повний текст

 327. Шевалин, В. А. Выбор тягового электродвигателя [Електронний ресурс] : учебник для втузов ж.-д. трансп. / В. А. Шевалин. – Москва : Трансжелдориздат, 1934. – 9,87 МБ. (Сканувала Брюховецька О. О.) Повний текст

 328. Шехтерле, К. Усиление и переустройство железнодорожных мостов [Електронний ресурс] : учебное пособие для втузов ж.-д. трансп. / К. Шехтерле ; пер. с нем. под ред. М. Л. Малкина. – Москва : Трансжелдориздат, 1936. – 117 МБ. (Сканували Сидорчик О. В., Покровська Т. В) Повний текст

 329. Шишковъ, А. Эксплоатацiя желеѣзныхъ дорогъ. [Електронний ресурс]. Т. 1 / Составилъ Инженеръ Путей Сообщенiя А. Шишковъ. – Санктъ–Петербургъ : Типографiя и хромолитографiя А. Траншеля, 1877. – 19,2 МБ.  – (З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара). (Сканувала Щетініна Т. В.) Повний текст

 330. Электрическая часть станций и подстанций [Електронний ресурс] : учебник для втузов  / А. А. Васильев [и др.] ; под ред. А. А. Глазунова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1938. – 255 МБ. (Сканувала Тараненко Т. В.) Повний текст

 331. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. Газета общественная, литературная и политическая. – Харьковъ, 1881. – 13 (25) мая (№ 125). – 41,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5091   Повний текст

 332. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. – Харьковъ, 1882. – 19 (31) iюля (№ 537). – 19,4 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/4798   Повний текст

 333. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. – Харьковъ, 1897. – 11 (23) февраля (№ 5531). – 62,0 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/6235   Повний текст

 334. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. – Харьковъ, 1897. – 27 марта (8-го апрѣля) (№ 5572). – 55,8 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/6277   Повний текст

 335. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. – Харьковъ, 1897. – 20 апрѣля (2-го мая) (№ 5592). – 82,5 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/6298   Повний текст

 336. Южный край [Електронний ресурс] : ежедневное изданiе. – Харьковъ, 1897. – 28 апрѣля (10-го мая) (№ 5599). – 57,6 МБ. – (eScriptorium). – Режим доступа: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/6305   Повний текст

 337. Яковлев, П. И. Восстановление железных дорог, разрушенных при военных действиях: Сб. материалов и практич. указаний с отдельным альбомом чертежей и 29 снимками в тексте / П. И. Яковлев. — Петроград: Типолиторгафия Народного Комиссариата Путей Сообщения, 1923. – 184 МБ. (Сканував Руденко) Повний текст

 338. Януш Л. Б. Конструкции паровозов железных дорог СССР : учебное пособие / Л. Б. Януш. — Москва : Трансжелдориздат, [193-] —    . — Вып. 4 : Паропровод, пароотвод, пароперегреватели и водоподогреватели с поршневыми насосами : учеб. пособие для втузов ж.-д. трансп. — 1934. — 48,1 МБ. (Сканувала Тараненко  Т. В.) Повний текст