Рідкісні та цінні видання (проект "Металургійна україніка")
українськоюenglish Залізнична українікаНБ УДУНТ

      Проєкт «Металургійна україніка» розпочато у 2021 р. Головна мета проєкту – збирання, зберігання та підвищення доступності рідкісних і цінних видань (XIX – перша половина XX ст.), присвячених становленню та розвитку металургійної галузі. Представлені е-копії видань з фондів бібліотеки НМетАУ (тепер УДУНТ) і бібліотек України, що відскановані працівниками бібліотеки УДУНТ, а також електронні ресурси, які запозичені з відкритих українських джерел.

 1. Heyn, E. Металлографiя въ придложенiи къ металлургiи / переводъ И. Жукова. Санктъ-Петербургъ : Изданiе К. Л. Риккера, 1904. 29,9 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

 2. Osmond, F. Желѣзо и сталь / перевелъ съ французскаго Г. Пiо-Ульскiй. Санктъ-Петербургъ : Книжный магазинъ Г. Шмицдорфъ (Р. Гаммершмидтъ), 1890. 26,8 МБ. (Сканувала Сітковська Л. М.) Повний текст

 3. Van 't Hoff, J. H. Расположенiе атомовъ въ пространствѣ. / Авторизированный переводъ съ III-го переработаннаго нѣмецкаго изданiя Б. Беркенгейма. Под ред. Н. Д. Зелинскаго. Москва : Т–во Печатня С. Н. Яковлева, 1911. 67,1 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) Повний текст

 4. Брандтъ, А. А. Основанiя термодинамики. 3-е изд., испр. и доп. Петроградъ : Тип. А. Э. Коллинсъ, 1915. Ч. 1 : Основные законы. Газы. 99,9 МБ. (Сканувала Тереніна О. В.) Повний текст

 5. Готлиб, А. Д. Основные приемы регулирования хода доменной печи. Харьков : ГНТИУ, 1936. 10,2 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст

 6. Гуржеевъ, С. Элементарный курсъ сопротивленія материаловъ и графостатики и ихъ приложенія къ машиностроению : для техническихъ училищъ и для самообразованiя. Изданiе 4-е. Петроградъ : Изданiе Л. Ф. Пантелѣева, 1915. 90,6 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст

 7. Изгарышев, Н. А. Гальванопластика и гальваностегия. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. 50,7 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

 8. Изгарышевъ, Н. А. Электрохимическая теорія разрушенія металловъ [Електронний ресурс] / Н. А.  Изгарышевъ. – Москва : [Типо-лит. Русскаго товарищества], 1916. – 48,1 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

 9. Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Санктъ-Петербургъ : Типо-литогр. Шредера, 1912. Ч. 1. 81,5 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) Повний текст

 10. Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Петероградъ : Типогр. Р. Г. Шредера, 1916. Ч. 2 (второй и послѣднiй выпускъ). 50,7 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст

 11. Лауэнштейнъ, Р. Механика. Элементарный курсъ / ред. К. Аренсъ ; переводъ съ 7-го изд. М. П. Новгородскаго. Санктъ-Петербургъ : Изданiе К. Л. Риккера, 1908. 85,1 МБ. (Сканувала Бондар Л. М.) Повний текст

 12. Ледебуръ, А. Металлургiя чугуна, желѣза и стали / переводъ съ нѣм. подъ ред. Н. А. Iосса. Санктъ-Петербургъ : Изданiе книжнаго магазина В. Эриксонъ, 1896. Т. 1 : Часть общая. 192 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) Повний текст

 13. Ледебуръ, А. Руководство по чугуно- и сталелитейному дѣлу [Електронний ресурс]. Часть I-я / проф. А. Ледебуръ. ; сь послѣдняго исправленнаго и дополненнаrо нѣмецкаго изданiя переведено подъ редакцiей горнаго инженера А. А. Вольскаго – С.-Петербургъ : Книжный магазинъ В. Эриксонъ, 1898. – 118 МБ. (Сканувала Бровкіна С. В.) Повний текст

 14. Миткевичъ, В. Ф. Магнитизмъ и электричество. Санктъ-Петербургъ : Изданiе А. С. Суворина, 1912. 95,1 МБ. (Сканувала Сітковська Л. М.) Повний текст

 15. Павлов, М. А. Металлургия чугуна : учебник для металлургических вузов. Издание 4-е. Ленинград ; Москва : ГНТИ лит. по чер. и цветн. металлургии, 1940. Вып. 2 : Доменный процесс. 131 МБ. (Сканувала Корнілова І. М.) Повний текст

 16. Рябковъ, Г. З. Опытъ методики рѣшенія геометрическихъ задачъ на построеніе [Електронний ресурс]. Одесса : Типографiя А. Шульце, 1894. 119 МБ. (Сканувала Сорока О. В.) Повний текст

 17. Соколовъ, П. К. Обработка металловъ и дерева [Електронний ресурс] : руководство для техническихъ училищъ, ремесленныхъ школъ и самообученiя. С.-Петербургъ : Изданiе В. И. Губинскаго, 1901. 123 МБ. (Сканувала Тарахова Н. А.) Повний текст

 18. Тренклер, Г. Р. Техника промышленных топок / перевод с нем. под ред. М. И. Каплана. Берлин : БИНТ, 1926. 58,6 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст